Gia hạn Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy do cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội) cấp, cho phép người lao động nước ngoài được phép lao động tại Việt Nam.

* Cơ sở pháp lý:
– Theo Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013
– Nghị định 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
– Nghị định 46/2011/N Đ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/ND-CP quy định về tuyể dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại VN
– Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

* Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động

Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động.

* Thời gian gia hạn giấy phép lao động:
Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
Thời hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 1 năm.

* Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động
– Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm các tài liệu sau:
– Mẫu đơn xin gia hạn (Mẫu 8)
– Hợp đồng lao động.

– Hộ chiếu photo
– Hợp đồng đào tạo.
– Nộp 02 ảnh 3 x4 chụp trên nền trắng
– Giấy phép lao động gốc đã được cấp
– Đăng ký kinh doanh & chứng nhận mẫu dấu

Lưu ý:Trường hợp Gia hạn Giấy phép lao động phải được gửi lên Sở Lao động trước 30 ngày hết hạn

* Trình tự gia hạn giấy phép lao động:
Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*